5 Temmuz 2020 Pazar
Anasayfa / Takdim Dergisi

Takdim Dergisi

Ahiret Bilinci mi Alamet Beklentisi mi? – Cumali Baylu

Kıyametin ne zaman kopacağı sorusu İslâm’ın ilk yıllarından beri insanların kafalarını kurcalamış ve insanlar buna dair bir cevap bulma uğraşı içine girmişlerdir. Gerek Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) döneminde, gerek sahabe döneminde gerekse daha sonraki dönemlerde insanlar kıyametin ne zaman kopacağına dair bilgi edinmeye çalışmış ve bu durum günümüze …

Devamı İçin »

Kıyametin Habercisi: Mesih Deccal – Mus’ab Çalışkan

Rahman ve Rahim olan Allah U ‘ın adıyla Hangimizin daha güzel işler yapacağını açığa çıkarmak[1] için bizi yaratan Allah Teala ilk insandan beri süregelen iman-küfür mücadelesinde biz kullarının hangi tarafta yer alacağının zahir olması için bizi bir dizi imtihanlara tabi tutmaktadır. Bu imtihanların en büyüğü de Efendimiz r ‘in buyurduğu …

Devamı İçin »

Muhammed Zahid Kevserîye Göre Hz. İsa’nın Vefatı, Ref’i ve Nüzulü ile İlgili Kur’an Ayetlerinin Yorumu – Prof. Dr. Muhammed Aydın

Giriş Muhammed Zâhid Kevserî, Mısırda yaşarken özellikle dinde reform iddiaları ile ortaya çıkan kimselerle ilmi mücadelede bulundu. Ortaya atılan iddiaları yazmış olduğu makale ve eserleriyle çürütmeye çalıştı. Osmanlının son döneminde yaşamış olup 11 Ağustos 1951 yılında Kahire’de vefat etmiştir. O, hadis ve fıkıh gibi çeşitli ilimlerde tebarüz ettiği gibi Kur’an …

Devamı İçin »

Mehdi Gelecek mi? – Dr. İhsan Şenocak

Allah Teala tarafından hidayete erdirilmiş kişi manasında kullanılan Mehdi’nin, ‘’Hadi’’ şeklindeki İsm-i Fail kalıbının anlamı ise ‘’yol gösteren’’ anlamındadır. Kur’an-ı Kerim’de aynı kökten pek çok kelime geçmesine rağmen ‘’mehdi’’ zikredilmez. Lakin Allah Rasulü, Hz. Ali’yi ‘’Hadi/Hidayete vesile olan ve Mehdi/Hidayete erdirilen’’ [1] sıfatlarıyla zikreder; Hz Muaviye için de, ‘’Ya Rabbi! …

Devamı İçin »

IŞID Bağlamında Siyah Sancaklar Hadisi İle İlgili Bir Değerlendirme – İbrahim Halil Er

Hz. Ali şöyle buyurdu; ‘Siyah bayrakları gördüğünüzde yerinizden kıpırdamayın. Ellerinizi ve ayaklarınızı hareket ettirmeyin (harekete geçmeyin). Sonra kendilerine ehemmiyet verilmeyen zayıf bir topluluk zuhur eder. Kalpleri demir parçaları gibidir. Onlar devlet sahipleridir (hum ashabu’d devle). Ne söz ne de ahit tanırlar. Hakka çağırırlar ama kendileri hak ehli değildir. İsimleri künyedir. …

Devamı İçin »

Hem Hanîf, Hem Hanefî Bir Allâme; Muhammed Zâhidü’l-Kevserî – M. Yakup Altuğ

Dinlerin, ideolojilerin veya mefkûrelerin, bir kıymet hükümleri manzumesi olma iddiasından doğan bir hedef insan prototipi vardır. Bu ideal mümessil ütopiktir, dünya gözüyle görülüp görülmediği şaibelidir, genelde insanın erişmeye takat yetiremeyeceği yüksek muhitlerde, dağlarda vs. yaşayan doğaüstü bir karakter olması hasebiyle yalnızca kendisinin yol göstericiliğine ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkar. Diğer dinlerden …

Devamı İçin »

Hadislerin Kuran’a Arzıyla Alakalı Rivayetler Bağlamında Rivayetlerin Kuran’a Arzı Meselesi ve Hanefilerin Metodolojisi – Rüstem Mehdi

| Bir çok hadîs ehline hakim, geleneksel rivayet ehli katında yaygın olan kabûl ve red kriterlerinden farklı olarak, Hanefîler’e göre hadisde olan inkıta sadece isnada yönelik değil, hem de metne yöneliktir.Hanefiler katında batınî ve manevi kopukluk manasına gelen “el-İnkıtau’l-Bâtın” veya “el-İnkıtau’l-Ma’nevi” diye bilinen bu kopukluk nevi bir tek Hanefîler’e has …

Devamı İçin »

Zayıf Hadislerle Amel Meselesi – Prof. Dr. Yusuf Ziya Keskin

| Zayıf hadislerle amel meselesine geçmeden önce hadislerin sıhhat bakımından tasnifi hakkında kısa bilgi verecek, daha sonra ise asıl konumuza geçeceğiz. Hadisler, sağlamlık bakımından ilk dönemlerde sahih ve sakim (zayıf) diye ikiye ayrılmış, daha sonra sakim hadisler içerisinden amel edilebilir nitelikte olanlar hasen kavramıyla ifade edilerek üçlü bir taksime tabi …

Devamı İçin »

Cerh Tadil İlmi, Ehemmiyeti ve Tarihsel Arka Planı – Burak Kızıldaş

| Cerh kelimesi sözlükte maddi veya manevi olarak “yaralamak” demektir. Hadis ıstılahında ise hafızası kuvvetli ve dikkatli bir alimin, fısk ve yalancılık gibi kendisinde bulunan kusurundan veya güvenilir ravilerin rivayetine muhalefet etmek gibi rivayetinde yer alan bir hatadan dolayı hem kendisinin hem de rivayetinin reddedilmesidir. Ta’dil sözlükte “ılımlılık, dürüstlük; gönülde …

Devamı İçin »

Bir Bilgi Kaynağı Olarak Tevatür – Fikret Çetin

| İnsanın üç temel bilgi vasıtası olduğunu söyleyebiliriz. Saf akıl insana küllî olanın bilgisini verirken, his de cüz’î olanların bilgisini vermektedir. Bir de akıl ve hissin ortak rol aldığı başka bir bilgi edinme yolu vardır ki, bu da haberdir. Biz, bu yazıda haberi oluşturan kimi unsurların belli özelliklere sahip olması …

Devamı İçin »